Covus Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller mellan Dig, i egenskap av Användare av denna webbsida, och Covus, ägare och förskrivare av denna webbsida. Covus värnar om Din integritet och garanterar att Dina uppgifter ska hanteras konfidentiellt. Denna integritetspolicy gäller för vårt användande av förekommande Data som vi har hämtat eller tillhandahållit av Dig i relation till Ditt användande av webbsidan.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant.

 

Begreppsförklaringar och tolkningar

 • I denna integritetspolicy används följande begreppsförklaringar:
DataAvser all information Du överlämnar till Covus via Webbsidan. Den här begreppsförklaringen inkluderar, i förekommande fall, de begrepp som används av Dataskyddslagarna (se nedan);
CookiesAvser små textfiler, vilka placeras på Din dator av denna webbsida när Du besöker särskilda delar av webbsidan och/eller när Du använder särskilda funktioner från webbsidan. Detaljer av de Cookies som används av denna webbsida anges i nedanstående klausul (Cookies);
Dataskydds-lagarAvser de tillämpade lagar som är relaterade till bearbetningen av personlig information, inklusive, men ej begränsat till, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG som GDPR och andra nationella tillämpningsbara lagar, regleringar och sekundärlagstiftningar till dess GDPR inte längre gäller i Sverige;
GDPRAvser Dataskyddsförordning (DSF), engelska General Data Protection Regulation  (EU) 2016/679 (GDPR);
UK and EU Cookie LawAvser The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 i dess lydelse enligt Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;
WebbsidaAvser webbsidan som Du för närvarande använder, https://www.covus.se/, och varje underdomän av denna webbplats såvida denna inte uttryckligen är exkluderad genom dess egna villkor.
 • I denna integritetspolicy gäller följande tolkningar av begrepp, såvida inte sammanhanget kräver en annan tolkning:
  • Begrepp i singular innefattar även begreppet i plural och vice versa.
  • Referenser till delklausuler, klausuler, tabeller eller appendix är till delklausuler, klausuler, tabeller eller appendix tillhörande denna integritetspolicy.
  • En referens till en person kan inkludera firmor, företag, statliga enheter, förtroende- och partnerskap
  • ”inkluderar” är underförstått att avse ”inklusive utan begränsning”.
  • Hänvisning till alla lagstadgade bestämmelser inkluderar alla ändringar och tillägg av bestämmelsen.
  • Rubrikerna och underrubrikerna utgör inte en del av denna integritetspolicy.
 1.  

Omfattning av denna integritetspolicy

 1. Denna integritetspolicy gäller endast de handlingar som utförs av Covus och de användare som använder denna Webbsida. Den omfattar inte andra webbsidor som är tillgängliga genom denna Webbsida inklusive, men ej begränsat till, de länkar som vi tillhandahåller sociala medier.
 2. Av skäl relaterade till de tillämpade Dataskyddslagarna antar Covus rollen som “datakontrollant”. Detta betyder att Covus bestämmer till vilket syfte samt på vilket sätt Din data kommer att hanteras och bearbetas. 

Hämtad Data

 1. Vi kan behöva hämta följande Data från Dig (Dina personuppgifter är inkluderade):
  • Namn.
  • Födelsedatum.
  • Yrke.
  • Kontaktinformation som e-postadresser och telefonnummer.
  • Din berättelse.
  • En bild på Dig.
  • IP adress (hämtas automatiskt).
  • Webbläsartyp och version (hämtas automatiskt).
  • Operativsystem (hämtas automatiskt).
  • En lista av URL med en hänvisningswebbplats, Din aktivitet på denna webbsida samt hemsidan Du senast besökte.

   I var och ett av ovanstående ärenden hämtas Data i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur vi hämtar Data

 1. Vi hämtar Data enligt följande sätt:
  • Data överlämnas från Dig till oss; och
  • Data hämtas automatiskt

Data som överlämnas från Dig till oss

 1. Covus kan hämta Din data på olika sätt, till exempel:
  • När Du kontaktar oss via denna webbsida per telefon, brev, e-post eller något annat sätt.
  • När Du genomför undersökningar som vi använder i forskningssyfte (Du är dock inte tvungen att svara på dessa).
  • När Du deltar i en tävling eller en kampanj arrangerat av sociala medier.
  • När Du gör utbetalningar till oss genom denna webbsida eller på annat sätt.
  • När Du väljer att få marknadsföring från oss.
  • När Du använder våra tjänster.

   I var och ett av ovanstående ärenden hämtas Data i enlighet med denna integritetspolicy.

Data som hämtas automatiskt

 1. Vi kommer, i förhållande till Ditt användande av denna webbsida, att hämta delar av Din data automatiskt. Detta inkluderar:
  • Vi hämtar automatiskt en del information om Dina besök på denna webbsida. Denna information hjälper oss att förbättra webbsidans innehåll och navigering och den inkluderar Din IP adress, det aktuella datumet, antalet tillfällen och frekvensen för hur Du besöker webbsidan samt information om hur Du använder och behandlar dess innehåll.
  • En del Data hämtas automatiskt via Cookies i förhållande till Dina Cookies-inställningar på Din webbläsare. För mer information om Cookies, samt hur vi använder dem på denna webbsida, se nedanstående klausul ”Cookies”.

Vår användning av Data

 1. Delar av eller all ovanstående Data kan vi emellanåt behöva för att ge Dig bästa möjliga service och bästa möjliga upplevelse när Du använder vår Webbsida. Data kan behövas enligt följande specifika anledningar:
  • Intern registrering.
  • Förbättringar av våra produkter/tjänster.
  • För att leverera de produkter Du har köpt från vår webbshop.
  • För att vidare uppmärksamma psykisk ohälsa, detta genom publicerandet av Din/Dina sårbara berättelse/berättelser, en bild på Dig och även Din ålder.
  • I var och ett av ovanstående ärenden hämtas Data i enlighet med denna integritetspolicy.

   I var och ett av ovanstående ärenden hämtas Data i enlighet med denna integritetspolicy.

    

 2. Vi kan behöva använda Din data för ovanstående ändamål om vi anser att det är nödvändigt för våra rättmätiga intressen. Om Du inte är nöjd med detta har Du rätt att motsätta Dig under vissa omständigheter (se avsnittet “Dina rättigheter” nedan).
 3. Din registrering och Ditt skapande av ett konto på Covus webbsida är byggd på en rättslig grund. Den innebär utförandet av ett kontrakt mellan Dig och oss och/eller vidtagande av åtgärder på Din begäran att ingå i ett sådant kontrakt.

Vem vi delar personuppgifter med

 1. Vi kan dela Din data med följande grupper av följande anledningar:
  • Våra anställda, ombud och/eller professionella rådgivare (det senare för att få råd).

   I var och ett av ovanstående ärenden hämtas Data i enlighet med denna integritetspolicy.

Var vi delar personuppgifter

 1. Vi kan dela Dina berättelser, Din ålder, Ditt foto såväl som personlig information Du delgett oss genom Din berättelse på följande sociala medier:
  1. Webbsidan 
  2. Facebook
  3. Instagram
  4. LinkedIn

   I var och ett av ovanstående ärenden hämtas Data i enlighet med denna integritetspolicy.

Säkert förvarande av Data

 1. Vi kommer att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Din data, till exempel:
  • All åtkomst till Ditt konto begränsas av ett personligt lösenord och ett personligt användarnamn.
  • Vi förvarar Din data på säkra servrar.
 2. De tekniska och organisatoriska åtgärderna inkluderar åtgärder att hantera misstänkt dataintrång. Om Du misstänker någon form av missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till Din data, vänligen kontakta oss omedelbart per mail genom denna e-postadress: info@covus.se.
 3. Om Du vill ha detaljerad information om hur Du skyddar Din information, Dina datorer och andra relaterade enheter mot bedrägeri, identitetsstöld, virus och andra online-problem, vänligen besök www.getsafeonline.org. Get Safe Online stöds av HM Government och andra ledande företag.

Datalagring

 1. Såvida vi inte är i behov av en längre lagringsperiod som tillåts av lagen kommer vi endast att behålla Din data i våra system under den period som är nödvändig för att fullfölja de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller till dess Du begär att Datan raderas.
  • Även om vi raderar Dina data kan den kvarstå i en säkerhetskopiering eller i ett arkivmedium för lag-, skatt- eller regleringsändamål.

Dina rättigheter

 1. Du har följande rättigheter i förhållande till Din data:
  • Rätt till åtkomst – rättigheten att begära (i) kopior av den information vi har om Dig när som helst eller (ii) att vi modifierar, uppdaterar, eller raderar sådan information. Om vi tillhandahåller Dig åtkomst till den information vi har om Dig kommer vi inte att ta ut någon avgift för detta, såvida inte Din begäran är “uppenbart ogrundad eller överdriven.” I de fall lagen tillåter och det finns anledning till det kan vi vägra Din begäran. Om vi vägrar Din begäran kommer vi att återge Dig anledningarna till beslutet.
  • Rätt att korrigera – rättigheten att få Din data korrigerad om den är felaktig eller ofullständig.
  • Rätt att radera – rättigheten att begära att vi raderar eller tar bort Din data från våra system.
  • Rätt att begränsa vårt användande av Din data – rättigheten att “blockera” oss från att använda Din data eller begränsa det sätt vi kan använda det på.
  • Rätt till dataportabilitet – rättigheten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför Din data.
  • Rätt till att protestera – rättigheten att invända mot vår användning av Din data, där också inkluderat när vi använder det för våra rättmätiga intressen.

    

 2. För att göra förfrågningar, utöva någon av Dina ovanstående rättigheter eller återkalla Ditt samtycke till behandlingen av Din data (Ditt samtycke är vår rättsliga grund för behandling av Din data), vänligen kontakta oss per e-post genom denna e-postadress: info@covus.se.
 3. Om Du inte är nöjd med det sätt som ett klagomål Du gjort i förhållande till Din data behandlas av oss kan Du hänvisa Ditt klagomål till en relevant dataskyddsmyndighet.
 4. Det är viktigt att de personuppgifter vi har om Dig är exakta och aktuella. Vänligen, håll oss uppdaterade om Din data skulle förändras under den period vi har dem i vårt förfogande.

Länkar till andra webbsidor

 1. Denna webbsida kan emellanåt tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över dessa webbsidor och är inte ansvariga för dessa webbsidors innehåll. Denna integritetspolicy omfattar inte Din användning av sådana webbsidor. Du är ombedd att läsa tillhörande integritetspolicyer eller liknande av andra webbsidor innan Du använder dem.

Ändringar av företagsägarskap och kontroll

 1. Covus kan emellanåt bygga ut eller reducera sin verksamhet och detta kan involvera försäljningen och/eller överföringen av kontroll av hela eller delar av Covus. Data tillhandahållen av Användare kommer, om den kan anses vara relevant för den del av vår verksamhet som överförs, att överföras tillsammans med den aktuella verksamhetsdelen och den nya ägaren eller nya kontrollenheten kommer, enligt villkoren för denna integritetspolicy, att tillåtas att använda Datan för samma ändamål som den ursprungligen tillhandahöll oss.
 2. Vi kan avslöja Data inför en potentiell köpare av vår verksamhet eller en del av den.
 3. I ovanstående exempel vidtar vi åtgärder med målet att försäkra att Din integritet är skyddad.

Cookies

 1. Denna webbsida kan placera och få tillgång till vissa Cookies på Din dator. Covus använder Cookies för att förbättra Din upplevelse av att använda webbsidan och för att förbättra vårt produktsortiment. Covus har noggrant valt ut dessa Cookies och har vidtagit åtgärder för att försäkra att Din integritet alltid är skyddad och respekterad.
 2. Alla Cookies som används av denna webbsida används i överensstämmelse med den nuvarande svenska kaklagen och EU Cookie Law.
 3. Innan webbsidan placerar Cookies på Din dator kommer Du att presenteras av ett meddelandefält som begär Ditt samtycke för att placera ut dessa Cookies. Genom att ge Ditt samtycke till placerande av Cookies tillåter Du Covus att förse Dig med en bättre upplevelse och bättre service. Du kan, om Du så önskar, neka samtycke av placerande av Cookies; det resulterar då i att en del av webbsidans funktioner inte kommer att fungera som avsett.
 4. Denna webbsida kan placera följande Cookies:
Typ av CookieÄndamål
Nödvändiga cookiesDessa Cookies behövs för att driften av vår webbsida ska fungera. De inkluderar, till exempel, Cookies som gör det möjligt för Dig att logga in på säkra områden av vår hemsida, använda webbshoppens kundvagn och utnyttja e-faktureringstjänster.
Analytiska/utförande cookiesDessa tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare samt att se hur besökare navigerar runt på vår webbsida när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur webbsidan fungerar genom att till exempel försäkra att användare hittar det de letar efter på ett enkelt sätt.
Funktionella cookiesDessa används för att känna igen när Du återvänder till vår webbsida. Det gör det möjligt för oss att personifiera vårt innehåll för Dig, hälsa på och tilltala Dig vid namn samt komma ihåg Dina preferenser (till exempel Ditt val av språk).
 1. Du kan hitta en lista av de Cookies vi använder i Cookies schemat.
 2. Du kan välja att aktivera eller inaktivera Cookies på Din webbläsare. De flesta webbläsare har som standard att acceptera Cookies, men detta kan ändras. För vidare detaljer, vänligen se Hjälp-menyn i Din webbläsare.
 3. Du kan välja att radera Cookies när som helst; detta kan däremot resultera i att Du förlorar information som möjliggör en snabbare och mer effektiv åtkomst till webbsidan inklusive, men ej begränsat till, personliga inställningar.
 4. Det är rekommenderat att Du säkerställer att Din webbläsare är uppdaterad och att Du rådgör med utvecklaren av Din webbläsare om Du är i behov av hjälp, rådgivning eller är osäker över hur Du justerar Dina integritetsinställningar.
 5. För mer information rent generellt gällande Cookies (då även inkluderat hur de inaktiveras), vänligen hänvisa till www.aboutcookies.org. Där hittar Du även mer information om hur Du raderar cookies från Din dator.

Generellt

 1. Du får inte överföra någon av Dina rättigheter enligt denna integritetspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna integritetspolicy i de fall vi har anledning att tro att Dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 2. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse av denna integritetspolicy (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller ej genomförbar kommer den bestämmelse eller delbestämmelse i den utsträckning som krävs att utgå. Giltigheten eller verkställbarheten för andra tillhandahållanden av denna integritetspolicy kommer inte att påverkas.
 3. Om inte annat avtalats ska ingen försening, handling eller underlåtenhet av en part vid utövande av någon rättighet eller åtgärd anses vara ett upphävande av de aktuella eller någon annan rättighet eller rättsmedel.
 4. Detta avtal kommer att regleras av och tolkas enligt svensk lag. Alla tvister som uppstår i enlighet med avtalet kommer att vara föremål för den svenska domstolens exklusiva behörighet.

Ändringar i denna integritetspolicy

 1. Covus förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy om vi anser det vara nödvändigt eller om det krävs enligt lag. Eventuella förändringar kommer omedelbart att publiceras på webbsidan och Du måste acceptera de nya villkoren för integritetspolicyn vid Ditt första användande av webbsidan efter förändringarna.

Du kan kontakta Covus per e-post på info@covus.se.

2018-10-09

 

Cookies

Nedan följer en lista av de cookies som vi använder. Vi har försökt att försäkra att listan är fullständig och uppdaterad, men om Du tror att vi har missat en cookie eller att det finns någon form av avvikelse, vänligen meddela oss.

 

Nödvändiga

Vi använder följande nödvändiga cookies:

Beskrivning av CookieÄndamål
Nödvändiga cookiesVi använder denna session cookie för att komma ihåg Dig och upprätthålla Din session medan Du använder vår webbsida.

Analytiska/utförande

Vi använder följande analytiska/utförande cookies:

Beskrivning av CookieÄndamål
Analytiska/utförande cookiesVi använder denna cookie för att hjälpa oss att analysera hur användare använder den här webbsidan.

Funktionella

Vi använder följande funktionella cookies:

Beskrivning av CookieÄndamål
Funktionella cookiesVi använder denna cookie för att identifiera Din dator och analysera trafikmönster på vår webbsida.